Regels van toepassing op het bezoek en gebruik van de Website

Verantwoordelijke voor de Website

Bolton Belgium N.V., Excelsiorlaan 27, b3 te 1930 Zaventem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer BTW - BE - 447.827.521, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze Website (www.somatolinecosmetic.be).

Inhoud van de Website

De informatie, gegevens, reclamemededelingen en brochures voorgesteld op de Website (hierna de “informatie”) worden louter verschaft ter informatie en vrijgegeven in goed vertrouwen, en kunnen niet worden beschouwd als een rechtstreekse uitnodiging van Bolton Belgium om deze producten te kopen. Aan de inhoud van deze Website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De Website laat niet toe om producten via de Website te kopen. Voor het kopen van de producten wordt de bezoeker verwezen naar de verschillende distributeurs of kleinhandelaars van de producten in België.

De informatie op de Website geldt enkel voor België. De informatie mag door de bezoeker enkel worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en ter goeder trouw.

De Website is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Bolton Belgium kan echter geen waarborg bieden aangaande de accuraatheid, actualiteit, correctheid en volledigheid van de informatie. Bolton Belgium kan de inhoud en functies van de Website op elk moment aanpassen zonder voorafgaande mededeling aan de bezoeker. Bolton Belgium is er bovendien niet toe gehouden de bestaande informatie en functies te behouden en kan op elk ogenblik beslissen om deze niet langer te verschaffen of om de Website tijdelijk te onderbreken of definitief te sluiten, zonder daarvoor ten aanzien van de bezoekers enige aansprakelijkheid op te lopen.

Bolton Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, of als gevolg van onjuiste, onvolledige of achterhaalde informatie opgenomen op de Website of toegankelijk via de Website. Bolton Belgium is ook niet verantwoordelijk voor technische problemen of storingen die een bezoeker zou kunnen ervaren bij of ten gevolge van een bezoek op de Website, met name ten gevolge van bugs, virussen, onaangepaste hard- of software, het niet-toegestaan of frauduleus gebruik van de Website door derden, enz., of voor het niet of gebrekkig functioneren van de Website, en is niet aansprakelijk voor de schade die de bezoeker als een gevolg daarvan zou kunnen ondervinden.

Gebruik van hyperlinks

Bolton biedt geen enkele waarborgen voor de websites van derden waartoe de gebruiker toegang heeft via hyperlinks op de Website, noch voor de inhoud van deze andere websites. Deze hyperlinks zijn enkel gecreëerd voor het gemak van de bezoekers, zonder enige vorm van zeggenschap of controle van Bolton Belgium over deze andere websites. Deze hyperlinks worden aldus door de bezoeker gebruikt op eigen risico en Bolton Belgium wijst terzake elke aansprakelijkheid af.

Elke hyperlink naar de Website of naar een pagina of gedeelte van de Website, kan op een website van een derde enkel worden voorzien met de uitdrukkelijke toestemming van Bolton Belgium. Bolton Belgium is niet aansprakelijk voor de eventuele nefaste gevolgen van het gebruik van hyperlinks naar haar Website via de websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle afbeeldingen, foto’s en teksten, onder welke vorm ook, en meer in het algemeen alle informatie op de Website, evenals de voorstelling en structuur, programma’s en toepassingen van de Website, zijn de exclusieve eigendom van Bolton Belgium, van de vennootschappen van de groep waarvan zij deel uitmaakt (hierna “Bolton groep“), [en in voorkomend geval van haar informatieverstrekkers]. De bezoeker mag deze niet, geheel of gedeeltelijk, op welke manier ook verspreiden, verwerken, wijzigen of reproduceren, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Bolton Belgium.

Ook de teksten zijn geschreven door of in opdracht van Bolton Belgium en auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van teksten van de Website is, in afwijking van het voormelde, toegestaan zonder voorafgaande toestemming, mits de naam van Bolton Belgium of de Bolton groep niet op de een of andere manier geschaad wordt en het gebruik ter goeder trouw is, voor niet commerciële doeleinden en conform de doelstellingen van Bolton Belgium voor hun beschikbaarstelling. In alle gevallen is een duidelijke bronvermelding verplicht.

Evenzo zijn de merken en logo’s die voorkomen op de Website geregistreerde handelsmerken en de uitsluitende eigendom van Bolton Belgium, van de Bolton groep, [of in voorkomend geval van leveranciers], en is het de bezoeker verboden deze op enige manier te gebruiken of te reproduceren.

Meer algemeen, behoren alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en zijn inhoud aan Bolton Belgium, de Bolton groep en [haar informatieverstrekkers of leveranciers], en wordt daarvan op geen enkele manier afstand gedaan aan de bezoekers van de Website.

Privacy

De Website kan aan de bezoeker de mogelijkheid bieden om in te schrijven op bepaalde events of om de (periodieke) verzending van bepaalde gegevens of documenten aan te vragen. De bezoeker dient hiervoor dan bepaalde persoonsgegevens online op de Website in te geven (naam, voornaam, adres, emailadres, telefoon, taal, enz.). Deze verzoeken worden automatisch verwerkt en behandeld. Bolton Belgium respecteert de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de Website en zal dan ook deze persoonsgegevens met de nodige zorgvuldigheid behandelen en verwerken in één of meerdere bestanden conform de vereisten gesteld door de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De bezoekers van de Website worden er aldus van in kennis gesteld dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens Bolton Belgium N.V. is.

De verwerking zal gebeuren met het oog op het beheer van de diensten waarvoor de bezoeker zich online heeft ingeschreven, ten einde de raadpleging en het gebruik van de Website te vergemakkelijken, of voor reclame- of direct marketingdoeleinden voor producten geproduceerd of gedistribueerd door Bolton Belgium of door de Bolton groep. Deze laatste reclame- of direct marketingberichten kunnen ook per elektronische post naar de bezoekers worden verstuurd.

De gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld, behalve aan de Bolton groep of aan derden, al dan niet in het buitenland, met wie Bolton Belgium contractueel verbonden is met het oog op de gegevensverwerking en/of de uitvoering van de diensten waarvoor de bezoeker zich zal hebben ingeschreven, of behalve indien Bolton Belgium daartoe wettelijk gehouden is of op verzoek van een bevoegde administratieve of gerechtelijke instantie of overheid.

De aandacht van de bezoeker wordt erop gevestigd dat hij het recht heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens met het oog op direct marketing, door een email te sturen naar het adres [emailadres invullen]. De bezoekers kunnen ook vragen kennis te krijgen van de gegevens die op hen betrekking hebben en kunnen de verbetering verkrijgen van onjuiste gegevens door een e-mail te sturen naar het adres [emailadres invullen]].

De nodige technische veiligheidsmaatregelen worden ook genomen door Bolton Belgium ten einde de authenticiteit van de Website zo veel als mogelijk te waarborgen, evenals de integriteit en de geheimhouding van de informatie die op het netwerk worden meegedeeld.

Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn informatiebestandjes die automatisch op de harde schijf van de computers van de bezoekers geplaatst worden, om hem te herkennen wanneer hij de Website opnieuw bezoekt. Deze cookies bevatten bepaalde informatie betreffende het laatste bezoek aan de Website, met name de gekozen taal, [te vervolledigen met bepaalde andere voorbeelden van gegevens die in de cookies zijn opgeslagen, bijvoorbeeld indien dit het geval is, de pagina’s die door de gebruikers ter gelegenheid van deze bezoeken werden geraadpleegd enz.], en ook het IP-adres van de computers van de bezoekers. Deze informatie wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar opgeslagen. Het voordeel van de cookies is dan met name dat bij een volgend bezoek de persoonlijke instellingen van de bezoeker bewaard blijven, wat tijd bespaart aan de bezoeker en het bezoek van de Website vergemakkelijkt. Google gebruikt deze gegevens ook om het gebruik van de Website door de verschillende bezoekers te evalueren, rapporten over de activiteiten op de Website samen te stellen en andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de Website en het internet.

Google kan deze gegevens eventueel overdragen aan derden als Google daartoe wettelijk verplicht wordt of in zoverre de gegevens door derden worden verwerkt in opdracht van Google. Google zal in geen geval het IP-adres van de computer van een bezoeker koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt.

Een bezoeker kan vermijden dat cookies op zijn computer worden opgeslagen door de browser van zijn computer op gepaste wijze in te stellen zodat de cookies geen toegang hebben tot de harde schijf. In een dergelijk geval kan Bolton Belgium echter niet waarborgen dat de Website correct zal functioneren en is het aldus mogelijk dat de bezoeker niet alle functies van de Website zal kunnen gebruiken. De bezoeker kan ook na elk bezoek aan de Website de cookies wissen.

Door gebruik te maken van de Website gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van de voormelde gegevens door Google, op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle mogelijke geschillen en vorderingen die verband houden met de informatie op de Website of naar aanleiding van een bezoek van de Website worden beheerst door het Belgische recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, zonder afbreuk aan de mogelijkheid voor Bolton Belgium om de bezoeker te dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats of zetel.

Wijziging van de regels

Deze regels inzake de raadpleging of het gebruik van de Website kunnen door Bolton Belgium op elk ogenblik worden aangepast of gewijzigd. De voorwaarden die op elk bezoek van toepassing zijn, zijn deze die voorkomen op de Website de dag dat de Website wordt geraadpleegd. De nietigheid of de ongeldigheid van een bepaling van deze regels doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen ervan.